Weekly News

Dr. Anne Flierman, Voorzitter Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) HR

Vertrouwen in kwaliteit van opleidingen leidt tot succes

Jaarlijks studeren ruim 700.000 studenten in bijna 4.000 geaccrediteerde opleidingen aan Nederlandse universiteiten en hogescholen, of andere instellingen voor publiek of privaat erkend hoger onderwijs. Voor het eerst, of als vervolgopleiding. Het feit dat de opleidingen een accreditatie hebben ontvangen, biedt de studenten, de arbeidsmarkt en de maatschappij in het algemeen het vertrouwen dat een erkend diploma wordt behaald. Een diploma dat een goede positie op de arbeidsmarkt verschaft. Erkenning van de kwaliteit van het hoger onderwijs is dan ook van groot maatschappelijk belang, ook internationaal. Accreditatie vormt zo het keurmerk van bewezen kwaliteit.
  

De algehele kwaliteit van het Nederlandse hoger onderwijs is goed. Maar onderwijs is altijd in ontwikkeling. Tijden veranderen, ontwikkelingen in een vakgebied en nieuwe onderwijsinzichten moeten worden meegenomen. Goed onderwijs gaat met de tijd mee, en daarom is een kwaliteitscultuur van belang waarin voortdurend naar verbetering wordt gezocht. Enthousiasme, goede ideeën én de nodige ruimte om alle plannen in de praktijk te brengen, versterken de kwaliteitscultuur.


Nederlandse hogeronderwijsinstellingen hebben meer dan vijftien jaar ervaring met de huidige onafhankelijke externe kwaliteitszorg. Accreditatie bevestigt dat het onderwijs aan de geldende nationale en internationale normen voldoet én moedigt tegelijk het kwaliteitsbewustzijn aan. Ook uit recent onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs over het accreditatiestelsel blijkt dat hogescholen en universiteiten door het regelmatige bezoek van een extern panel van onafhankelijke deskundigen worden gestimuleerd om hun opleidingen voortdurend verder verbeteren. Veel hogeronderwijsinstellingen, zowel private als publieke, zijn voortdurend bezig de kwaliteit van hun opleidingen te verbeteren. De NVAO wil die kwaliteitscultuur bevorderen.


Succes creëer je samen. Hogescholen en universiteiten zijn primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun onderwijs. Maar zij staan daarin niet alleen. Alumni, het werkveld en de NVAO bieden de instellingen volop input. De NVAO zelf betrekt bij haar werkzaamheden ook actief alle belanghebbenden, en kijkt voortdurend naar ervaringen in het buitenland.   


Er is terecht vertrouwen in de kwaliteit van de Nederlandse hogeronderwijsopleidingen en hun instellingen, en het toezicht daarop. Die kwaliteit leidt tot succes. Succes voor afgestudeerden, op de arbeidsmarkt én daarbuiten. Deze publicatie geeft een mooi beeld van de mogelijkheden om van die onderwijskwaliteit te profiteren. 


Dr. Anne Flierman
Voorzitter Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)


Delen

Journalist

Related articles